Terms & Conditions NED

MARCEL LIEBAERT NV ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

 1. ALGEMEEN

Marcel Liebaert NV, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 1, 9800 Deinze, België en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0401.030.365 (hierna: “Liebaert”), heeft als hoofdactiviteit de productie en verkoop van textiel.

Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord tussen partijen, zijn deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) van toepassing op elk aanbod, elke offerte, elke orderbevestiging van Liebaert en op elke overeenkomst tussen Liebaert en een professionele koper (“Klant”). Door het plaatsen van een bestelling, verklaart de Klant zich akkoord met de inhoud en de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en de taal waarin deze zijn opgesteld, erkent hij ervan voorafgaandelijk effectief kennis te hebben genomen en verzaakt hij uitdrukkelijk aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.

Liebaert heeft het recht om deze Voorwaarden ten allen tijde te wijzigen en dergelijke gewijzigde Voorwaarden zullen van toepassing worden op de eerste bestelling geplaatst na kennisgeving van de wijzigingen aan de Klant.

Het niet uitoefenen van een recht door Liebaert zal in geen geval worden beschouwd als een afstand van enig recht, aangezien een dergelijke afstand schriftelijk en uitdrukkelijk moet bevestigd worden.

 1. BESTELLINGEN

Alle offertes van Liebaert zijn behoudens andersluidend akkoord tussen partijen geldig voor een periode van 3 maanden.  De daarin vermelde bepalingen gelden slechts op voorwaarde dat de offerte integraal door de Klant wordt aanvaard.

Bestellingen zijn slechts geldig, en binden Liebaert, voor zover Liebaert deze (per orderbevestiging) schriftelijk heeft bevestigd. Liebaert heeft het recht om een bestelling te weigeren, bijvoorbeeld als de Klant ten aanzien van Liebaert nog openstaande schulden heeft.

Na bevestiging door Liebaert kan een bestelling niet worden aangepast, noch worden geannuleerd.

Liebaert kan echter schriftelijk en uitdrukkelijk toestaan dat een wijziging in de bestelling wordt doorgevoerd, waarbij Liebaert zich evenwel het recht voorbehoudt haar initiële levertermijn uit te stellen als gevolg van de wijziging.

Een verzoek tot wijziging in de bestelling wordt slechts in overweging genomen wanneer dit schriftelijk aan Liebaert wordt gemeld op het e-mailadres: sales@liebaert.com

Door Liebaert goedgekeurde wijzigingen in de bestelling hebben als gevolg dat de streefdatum voor levering automatisch wordt verlengd conform de inschatting van Liebaert. Op geen enkele wijze kan Liebaert aansprakelijk worden gesteld voor vermeende schade wegens verlengingen van de streefdata ten gevolge van wijzigingen in de bestelling verzocht door de Klant. Het behouden van de initiële streefdata bij wijzigingen in de bestelling kan slechts plaatsvinden na uitdrukkelijke goedkeuring van Liebaert en steeds onder voorwaarde dat alle kosten die noodzakelijk zijn om de initiële streefdata alsnog te behalen ten laste van de Klant vallen. Eventuele onderhandelingen omtrent een wijziging van een (bevestigde) bestelling kunnen geenszins de uitvoering van de (oorspronkelijke) overeenkomst tussen partijen beïnvloeden en verschaft geen van beide partijen het recht om de uitvoering daarvan op te schorten.

De Voorwaarden worden in geen geval gewijzigd door het accepteren door Liebaert van een bestelling met afwijkende bijzondere voorwaarden.

 1. LEVERING EN RISICO

Behoudens andersluidend akkoord tussen partijen, geschiedt de levering van de goederen Ex Works (in de zin van de laatste versie van de Incoterms zoals vastgesteld door de ICC) op de maatschappelijke zetel van Liebaert. Het risico op verlies en beschadiging van de goederen gaat conform deze Incoterm over op de Koper.

De medegedeelde levertijden, zelfs in een orderbevestiging, zijn steeds indicatief en te goeder trouw, maar niet bindend. Bij niet-naleving van een leveringstermijn kan in geen geval schadevergoeding of annulering worden geëist door de Klant. Liebaert behoudt zich het recht voor om de levering uit te stellen tot volledige betaling door de Klant van verschuldigde bedragen uit welke hoofde ook.

Ongeacht de grootte van de bestelling, heeft Liebaert het recht om te leveren met de gebruikelijke toleranties (te veel of te weinig) binnen de sector. In geen geval kan de Klant hieromtrent aanspraak maken op schadevergoeding.

Indien de Klant de goederen op de initiële leverdatum weigert af te halen, wordt de koopprijs vanaf de initiële leverdatum van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. De Klant kan de goederen daarenboven pas in ontvangst nemen als hij de t.a.v. Liebaert verschuldigde bedragen uit welke hoofde dan ook volledig (en dit m.i.v. voornoemde vergoeding) heeft betaald.

Liebaert is gerechtigd haar diensten (voor zover voorhanden) en levering van de producten op te schorten zonder tussenkomst van een rechter en zonder aansprakelijkheid indien (i) zij redelijkerwijs gelooft dat de diensten (voor zover voorhanden) en producten worden gebruikt in strijd met de overeenkomst; (ii) er een interne of externe aanval op de IT-systemen van Liebaert plaatsvindt; (iii) Liebaert wettelijk verplicht is om de diensten (voor zover voorhanden) of de levering van producten op te schorten; (iv) er een andere gebeurtenis is waarvoor Liebaert redelijkerwijs gelooft dat de opschorting van de diensten (voor zover voorhanden) en levering van de producten noodzakelijk is om haar IT-systemen of klanten te beschermen. Liebaert zal commercieel redelijke inspanningen leveren om de Klant op voorhand in kennis te stellen van een dergelijke opschorting, tenzij het, naar zijn redelijk commercieel oordeel, bepaalt dat een opschorting op kortere of gelijktijdige kennisgeving nodig is om Liebaert of haar andere klanten te beschermen tegen dreigende en belangrijke operationele of beveiligingsmaatregelen.

4. NIET-CONFORMITEIT EN ZICHTBARE GEBREKEN

De Klant of persoon die in zijn naam handelt, dient de aard, de hoeveelheid en de goede staat van de goederen na te gaan bij inontvangstname.

De Klant dient alle klachten omwille van zichtbare gebreken en/of niet-conformiteit op straffe van verval per aangetekend schrijven aan Liebaert melden binnen vijf werkdagen na ontvangst van de goederen, vergezeld van foto’s die de niet-conformiteit of zichtbare gebreken aantonen. De Klant dient daarenboven (vervolgens) alle vorderingen omwille niet-conformiteit of zichtbare gebreken, op straffe van verval, binnen één maand na de levering van de goederen in te stellen.

Klachten over mogelijke fouten, vastgesteld door de Klant door middel van laboratoriumproeven of andere tests zoals licht- en wasvastheid, technische fouten of zichtbare fouten, worden nooit aanvaard na behandeling of bewerking van de goederen. Elke doorverkoop, gebruik, bewerking of verwerking van de goederen door de Klant ontneemt het recht om enige opmerking te formuleren omtrent de conformiteit van de goederen. De garantie dekt geen gebreken of enig verlies van goederen die het gevolg zijn van onzorgvuldige stockage van de goederen door de Klant. De opmerkingen geformuleerd door de Klant laten haar op geen enkele wijze toe haar betalingsverplichtingen met betrekking tot de geleverde goederen niet na te komen. Indien de Klant niet-conformiteit en/of zichtbare gebreken niet (tijdig) meldt, word hij geacht de goederen te hebben aanvaard.

5. VERBORGEN GEBREKEN

Onder verborgen gebreken wordt verstaan fabricagefouten die het normaal gebruik van de goederen onmogelijk maken en die niet detecteerbaar waren voor de Klant bij levering. (“Verborgen Gebreken”). Liebaert vrijwaart de Klant voor Verborgen Gebreken, onder de wettelijke bepalingen en onder volgende voorwaarden:

 • De garantie geldt enkel op goederen die op rechtmatige wijze eigendom zijn geworden van de Klant;
 • De garantie geldt enkel voor goederen die enkel door Liebaert zijn verkocht;
 • De garantie beperkt zich tot vervanging van de gebrekkige goederen zonder dat de Klant aanspraak kan maken op schadevergoeding en dit ongeacht de oorzaak;
 • De garantie dekt geen gebreken en ontvreemdingen ten gevolge van de stockage bij de Klant of enige andere fout van de Klant;
 • De garantie dekt geen foutief, ongepast, abnormaal, niet-geautoriseerd of niet-ondersteund gebruik van de goederen;
 • De goederen zullen in wezen de eigenschappen hebben in overeenstemming met hun beschrijving zoals uiteengezet in hun technische fiche (op aanvraag van de klant overhandigd). In geval van afwijkingen wordt de klant geïnformeerd of er wordt zijn akkoord gevraagd (derogatie).
 • De garantie dekt geen gebreken die het gevolg zijn van een gebrek aan onderhoud;
 • De garantie dekt geen door de Klant gewenst prestatieniveau;
 • De garantie dekt geen gebreken volgend op de doorverkoop, bewerking of verwerking van de goederen door de Klant.
 • De garantietermijn is beperkt tot twee maanden na levering.
 • Het verborgen gebrek wordt aan Liebaert ter kennis gebracht mits aangetekende brief binnen de vijf dagen na kennisname van het verborgen gebrek en dient te worden ondersteund met foto’s die het verborgen gebrek staven. Bij gebreke hiervan komt enige tussenkomst uitgaande van Liebaert te vervallen.
 • In geval van openstaande schulden van de Klant is het aan Liebaert steeds toegelaten vervanging in het kader van de garantie te op te schorten tot op het moment van de algehele betaling van de schulden.
 • De opmerkingen geformuleerd door de Klant laten haar op geen enkele wijze toe haar betalingsverplichtingen met betrekking tot de geleverde goederen niet na te komen.

6. TERUGZENDEN

Ingeval van een niet-conforme levering, een zichtbaar gebrek of Verborgen Gebrek effectief wordt vastgesteld door Liebaert en de voorwaarden tot tussenkomst in garantie zijn voldaan:

 • Kan de Klant slechts de vervanging vragen van de goederen die niet conform waren of een gebrek vertoonden, zonder dat de Klant recht heeft op enige schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 • De kosten voor retourzending vallen ten laste van Liebaert , doch geen enkele terugzending kan worden uitgevoerd door de Klant, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Liebaert. Na goedkeuring dienen de goederen direct geretourneerd te worden. Dit akkoord kan geenszins worden beschouwd als een erkenning van aansprakelijkheid door Liebaert.

Liebaert behoudt zich het recht om de verplichtingen onder dit artikel op te schorten tot volledige betaling door de Klant van verschuldigde bedragen, uit welke hoofde dan ook.

7. PRIJS

De bestellingen worden behoudens andersluidend akkoord tussen partijen gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden van toepassing op het ogenblik van de plaatsing van de bestelling door de Klant. De prijzen worden steeds weergegeven exclusief taksen, accijnzen, belastingen en/of heffingen en leverings- en verpakkingskosten. Taksen, accijnzen, belastingen en/of heffingen die na de totstandkoming van de overeenkomst zouden worden ingevoerd dan wel van toepassing zouden worden, zijn behoudens andersluidend akkoord integraal ten laste van de Klant. De prijzen zijn netto, dit zonder korting.

De prijzen en voorwaarden kunnen op basis van objectieve elementen te allen tijde door Liebaert worden aangepast. De aangepaste prijs en voorwaarden zijn van toepassing vanaf de kennisgeving daarvan aan de Klant.

Geen enkel document voorgelegd door de Klant kan resulteren in enige wijziging van de prijzen en voorwaarden.

8. BETALING

Iedere factuur is behoudens andersluidend akkoord tussen partijen contant en zonder korting betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Liebaert. De facturen zijn betaalbaar op de vervaldag. Ieder protest met betrekking tot een factuur dient op straffe van niet-ontvankelijkheid binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven toe te komen op de maatschappelijke zetel van Liebaert. Het protest dient om geldig te zijn inhoudelijk te worden gemotiveerd.

Indien er bij Liebaert op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de Klant, onder meer door daden van (gerechtelijke) uitvoering tegen de Klant, bij niet of laattijdig betalen van één of meerdere facturen, in geval van gerechtelijke reorganisatie en/of enige andere aanwijsbare gebeurtenissen die het vertrouwen van Liebaert in de goede uitvoering van de door de Klant aangegane verbintenissen (kunnen) aantasten, behoudt Liebaert zich uitdrukkelijk het recht voor om de leveringen op te schorten, voor nog uit te voeren leveringen een voorafgaande betaling te eisen van de Klant en/of (andere) zekerheden of waarborgen te vragen, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. Indien de Klant weigert een voorafgaande betaling te verrichten en/of andere door Liebaert gevraagde zekerheden te stellen, heeft Liebaert het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling de overeenkomst met de Klant te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn.

9. LAATTIJDIGE BETALING

Wanneer het gefactureerde bedrag niet volledig werd betaald door de Klant op de vervaldag, is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een conventionele nalatigheidsrente verschuldigd gelijk aan de bijzonder wettelijke interestvoet zoals bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. Bovendien is de Klant desgevallend tevens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% op het totale bedrag verschuldigd, met een minimum van 40 EUR en een maximum van 2.500 EUR, zelfs indien een respijttermijn werd toegekend en dit ter compensatie van de administratieve kosten van Liebaert.

Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen van Liebaert op de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. Wanneer de Klant zijn verplichtingen niet nakomt, hierin begrepen de betaling van de goederen, behoudt Liebaert zich daarenboven het recht om zonder rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling, de uitvoering/productie/levering van alle van alle lopende bestellingen op te schorten, ofwel de overeenkomst te ontbinden, zonder recht op schadevergoeding in hoofde van de Klant, dit evenwel onverminderd (eventuele) andere rechten waarover Liebaert beschikt, waaronder het recht op schadevergoeding lastens de Klant.

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde goederen blijven eigendom van Liebaert tot volledige betaling van de prijs vermeld op de factuur, eventuele interesten en kosten. Deze bepaling is van toepassing op alle schuldvorderingen die Liebaert heeft ten aanzien van de Klant en op alle goederen aangekocht bij Liebaert in het bezit van de Klant.

Zolang de volledige betaling niet heeft plaatsgevonden, kan de Klant de goederen niet doorverkopen of als zekerheid aanwenden. Elke handeling in weerwil van dit artikel is niet tegenstelbaar aan Liebaert.

De Klant verbindt zich ertoe de goederen voldoende te verzekeren tegen verlies, en Liebaert op eerste verzoek inzage te verlenen in de betreffende verzekeringspolis. Indien (zou blijken dat) de goederen niet of onvoldoende zijn verzekerd, behoudt Liebaert zich het recht voor om op kosten van de Klant een passende verzekering(spolis) (tegen verlies) af te sluiten. In geval de Klant de geleverde goederen niet tijdig en correct betaalt, heeft Liebaert het recht om onmiddellijk, zonder enige rechterlijke tussenkomst en zonder verdere ingebrekestelling alle goederen terug te vorderen (en daarvan desgevallend voorafgaand een inventaris te vragen). De Klant stelt deze goederen op eerste verzoek ter beschikking op de maatschappelijke zetel van Liebaert, bij gebreke waaraan de Klant Liebaert het recht verleent om de (opslag)ruimte(s) waar(in) de goederen zich bevinden te betreden.

Indien de Klant de goederen bij een derde (bijvoorbeeld de verhuurder van een onroerend goed gehuurd door de Klant) wenst onder te brengen, zal de Klant Liebaert hiervan in ieder geval voorafgaand op de hoogte brengen. Deze melding dient de identiteit en het adres van de derde te bevatten.

Alle kosten gemaakt voor de uitwinning van de goederen alsook de kosten voor het terughalen daarvan, dienen door de Klant te worden betaald.

11. AANSPRAKELIJKHEID

In zover Liebaert ook diensten verleent aan de Klant in het kader van de productie van de producten, heeft Liebaert bij de uitvoering van deze diensten ten aanzien van de Klant slechts een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

Liebaert is in geen geval aansprakelijk indien schade wordt veroorzaakt die niet alleen te wijten is aan een gebrek in het goed, maar ook door een fout of nalatigheid van de Klant of persoon voor wie de Klant verantwoordelijk is. Behoudens in geval van bedrog of opzettelijke fout, is Liebaert in geen geval aansprakelijk voor en kan Liebaert niet gehouden zijn tot vergoeding ten aanzien van de Klant van enige vorm van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productieverlies of productiestilstand, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, gemiste kansen, verlies van klanten of enige vorderingen van derden (waaronder de klanten van de Klant).

De totale aansprakelijkheid van Liebaert per schadegeval, is behoudens in geval van bedrog of opzettelijke fout, in ieder geval beperkt tot het factuurbedrag van de defecte levering, of indien hoger, het bedrag dat gedekt is door de aansprakelijkheidsverzekering die door Liebaert werd afgesloten. De Klant zal Liebaert ten aanzien van derden geheel vrijwaren ingeval van vorderingen van derden die worden ingesteld als gevolg van een verkeerd gebruik door de Klant van de geleverde goederen of enige andere vordering waaraan Liebaert vreemd is.

12. OVERMACHT

Onder overmacht wordt verstaan elke handeling onafhankelijk van de wil van partijen, die zij redelijkerwijze niet hadden kunnen voorzien, noch konden vermijden en de nakoming van hun contractuele verplichtingen onmogelijk maakt. Worden onder andere gelijkgesteld met situaties van overmacht die Liebaert niet toelaten haar verplichtingen na te komen: handelingen van autoriteiten, oorlog, brand, overstroming, explosie of burgerlijke onrust, telecomstoringen (inclusief “denial of service” -aanvallen en soortgelijke onbeschikbaarheid van internetverbindingen), algemene of gedeeltelijke stakingen van haar personeel of haar gewoonlijke leveranciers en transporteurs, technische defecten in de productielijn, epidemieën, pandemieën (zoals bijvoorbeeld, zonder limitatief te zijn COVID-19), wegblokkeringen of versperring of een afsluiting van de stroom of gastoevoer of iedere andere oorzaak die de leveringen van Liebaert verhindert. In dergelijke omstandigheden zal Liebaert de Klant informeren omtrent de situatie van overmacht en de onmiddellijke opschorting van de verplichtingen van partijen van rechtswege en zonder recht op schadevergoeding. Indien de overmacht in hoofde van Liebaert voortduurt gedurende een aaneengesloten periode van zes (6) maanden, zal de overeenkomst worden ontbonden, zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de Klant.

13. INTELLECTUELE EIGENDOM

Elk technisch document, techniek of goed waarop intellectuele rechten van Liebaert rusten dienen haar te worden teruggegeven op eerste verzoek en kunnen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Liebaert   worden vervreemd, gekopieerd, aangewend of gecommercialiseerd. Ontwerpen geproduceerd door Liebaert en gebruikt door de Klant voor verschillende druktoepassingen (digitaal, flocking, rotatief, glitter, etc.) blijven eigendom van Liebaert.

14. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Liebaert verbindt zich ertoe om zijn verplichtingen die voortvloeien uit de toepasselijke privacywetgeving, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (“AVG”) en de Wet van 30 juli 2018 (Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens) te zullen naleven.

De manier waarop Liebaert persoonsgegevens verzamelt en gebruikt, wordt beschreven in het Privacybeleid. Meer info is te vinden op de website: https://www.liebaert.com/privacy-policy/.

15. VERTROUWELIJKHEID

De Klant verbindt zich ertoe alle informatie en documenten met betrekking tot de commerciële activiteiten van Liebaert die in het kader van onderhandelingen of overeenkomsten met Liebaert meegedeeld worden, of ter kennis komen, als strikt vertrouwelijk te behandelen, zelfs na stopzetten van de onderhandelingen, uitvoering van de opdracht of beëindiging van de overeenkomst.

16. DEELBAARHEID

Mocht één (volledig of gedeeltelijk) of meerdere clausules van deze Voorwaarden nietig of niet-afdwingbaar zijn, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen of van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet nietig of niet-afdwingbaar is. In dat geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de strijdige of niet-afdwingbare clausule te vervangen door een rechtsgeldige en afdwingbare clausule die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke clausule.

17. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

De contractuele relatie tussen Liebaert en de Klant wordt exclusief beheerst door het Belgisch recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt expliciet uitgesloten. Elk geschil tussen Liebaert en de Klant zal exclusief aanhangig gemaakt worden voor de rechtbanken van Gent, afdeling Gent (België).

Nos conditions générales de vente en Français :  suivez ce lien :

https://www.liebaert.com/terms-and-conditions-fr/

Our general conditions of sale in English : follow this link :

https://www.liebaert.com/terms-and-conditions-eng/